Series
 • งานสัมมนาระบบเสียงบนเวทีขั้นพื้นฐาน ตอนที่ (1 - ตอนจบ)
 • งานสัมมนา Dante Network & Dante Via ตอนที่ (1 - 3) , (4 - 6) , (7 - 9) , (ตอนจบ)
 • แกะกล่องลองใช้ : Behringer XR18  ตอนที่ (1-ตอนจบ)
 • สัมภาษณ์ คุณสุพจน์ ธีระวัฒนชัย CEO และ Purchas Manager โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแจ้งวัฒนะ (01-ตอนจบ) 
 • งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง Bose รุ่นใหม่ ตอนที่ (01) , (ตอนจบ)
 • งานสัมมนา Basic Sound Reinforcement ตอนที่ (01-05) , (06-07) , (ตอนจบ)
 • Interview Reports : พี่ต้อม (คุณเติมยศ เดชสุภา) กรรมการผู้จัดการ JSS Production ตอนที่ (01) , (ตอนจบ)
 • รู้จัก Roland M-5000 - Live Mixing Console ตอนที่  (01) , (02) , (ตอนจบ)
 • งานสัมมนา Production for Social Media ตอนที่ (01) , (02)  
 • งานเปิดตัว d&b audiotechnik Newest Innovation ตอนที่ (01) , (02) , (03) , (ตอนจบ) 
 • ความปลอดภัยในการทำงานของระบบแสง (01)
 • ความปลอดภัยในการทำงานของระบบเสียง (01) , (2) New