สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกวารสาร The Absolute Sound & Stage รายปี

รับทันทีวารสาร จำนวน 13 ฉบับ ในราคา 840 บาท

เพื่อผูัที่สนใจด้สนระบบเสียง แสงสี ดีเจ ดนตรีโดยเฉพาะ

รับรองว่าถูกกว่าซื้อรายฉบับรวมกันแล้วกว่า 20 %

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ท้ายเล่ม วารสาร The Absolute Sound & Stage 

download ใบสมัครสมาชิก คลิก